The Binding of Isaac: Rebirth 1.0.0.1

The Binding of Isaac: Rebirth 1.0.0.1

Nicalis, Inc. – Shareware –
The Binding of Isaac: Rebirth is an independent roguelike video game designed by Edmund McMillen and developed and published by Nicalis. Is a top-down 2D dungeon crawler game where the player controls the character Isaac (or 10 unlockable characters) as he adventures throughout his mother's basement, fighting off monsters and collecting power-ups. Ultimately, the player aims to first defeat Isaac's mother while she tries to crush him underfoot, then moves to inside her, upon while the player must defeat Isaac's mom's own heart.

Tổng quan

The Binding of Isaac: Rebirth là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Nicalis, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của The Binding of Isaac: Rebirth là 1.0.0.1, phát hành vào ngày 05/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/11/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.0.1, được sử dụng bởi 67 % trong tất cả các cài đặt.

The Binding of Isaac: Rebirth đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

The Binding of Isaac: Rebirth Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho The Binding of Isaac: Rebirth!

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có The Binding of Isaac: Rebirth cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản